Dalies!

“Pavasara cilpošanas seriāls kopā ar ELVI”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS EŽI”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103021242 un SIA “ELVI Latvija”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103276411, ir noslēguši kopēju sadarbības līgumu ar mērķi no 14.04.2022. līdz 04.05.2022. realizēt pasākumu CILPOŠANAS PAVASARIS, turpmāk – Pasākums.

Ievērojot apstākli, ka savā saimnieciskajā darbībā mēs ikdienas rūpējamies, lai nodrošinātu Jums kā Pasākuma dalībniekam caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, mēs esam sagatavojuši zemāk norādīto informāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), nosacījumiem.

Informējam, ka realizējot Pasākumu SIA “ELVI Latvija” (vienotais reģistrācijas Nr. 50103276411, juridiskā adrese: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aktīvā Tūrisma Centrs Eži”, reģ. Nr. 44103021242, rīkojas kā kopējie Pārziņi (turpmāk – Sabiedrība vai mēs vai Pārzinis) un kā kopējie Pārziņi veiks Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši šajā Politikā norādītajam (turpmāk – Politika).

Šajā Politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Vēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka Politika var tikt mainīta, papildināta, atjaunota Pasākuma laikā.

Ja Jūs nepiekrītat šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, vai nevēlaties sniegt savus personas datus Pasākumā izmantotajai aplikācijai, tad mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju piedalīties Pasākumā (turpmāk – Pasākums). Tāpat vēršam Jūsu Uzmanību, ka Pasākuma organizēšana ir nesaraujami saistīta ar Pārziņa vēlmi popularizēt tā pārstāvēto zīmolus “ELVI”, kur par šim mērķim apstrādātajiem datiem SIA ELVI Latvija kā atsevišķais pārzinis Jums sniedz informāciju šeit.

1. Kas ir personas dati un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
Piedaloties Pasākumā Jums būs jānorāda savs lietotājvārds un parole, reģistrācijai aplikācijā, kā arī, Pasākuma laikā tiks apkopota informācija par Jūsu veiksmēm un neveiksmēm spēles laikā (atrašanās vietas dati, pareizās, nepareizās atbildes uz jautājumiem u.tml.). Tāpat Jūsu dati tiks salīdzināti ar citiem Pasākuma dalībniekiem, lai noteiktu pirmo vietu ieguvējus un nodrošinātu to sumināšanu. Ja Jūs būsiet atzīsta kā sumināms Pasākuma dalībnieks, tad mēs labprāt gribētu Jūs nofotografēt vai nofilmēt.

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats dalībai Pasākumā

Lai piedalītos Pasākumā Jums ir jāreģistrējas aplikācijā LOQUIZ un jāiepazīstas ar tās lietošanas nosacījumiem. Izpildot Pasākumā noteiktās prasības Jūs noslēdzat līgumu (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts). Vienlaicīgi, lai veiktu Pasākuma administrēšanu Pārziņiem var būt nepieciešams izmantot no Pasākuma dalībniekiem iegūto informāciju, lai uzlabotu Pasākuma norisi, veiktu organizatoriskas izmaiņas, vai sazinātos ar Jums, lai informētu par apstākļiem, kas var ietekmēt Jūsu dalību Pasākumā. Ievērojot minēto, šādu datu apstrādi Pārziņi balsta uz mūsu leģitīmajām interesēm, saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu. Tāpat, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi, lai pierādīju, ka mēs esam organizējuši Pasākumu godprātīgi, Pasākuma laikā iegūtie dati tiks saglabāti mūsu tiesisko interešu nodrošināšanai, piemēram, pretenziju izskatīšanai.

3. Cik ilgi mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu datus mēs apstrādājam līdz Pasākuma beigām (t.i. uzvarētāja paziņošanas un balvas saņemšanas) un pēc tā pabeigšanas, vēl 60 dienas, lai nodrošinātu pretenziju izskatīšanu saistībā ar Pasākumu, ja tādas radīsies un, lai veicinātu pārstāvētā zīmola atpazīstamību. Gadījumā, ja saistībā ar Pasākumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz strīda atrisināšanai un (vai) stāsies spēkā gala nolēmums.

Vēršam uzmanību, ka aplikācijas LOQUIZ lietošanās nosacījumos un uzstādījumos iekļautie nosacījumi var atšķirties no šeit minētā, proti, neskatoties uz kopējo pārziņu noteiktajiem un realizētajiem glabāšanas termiņiem viņu datu apstrādes sistēmās, LOQUIZ attiecīgā informācija par Jūsu dalību var saglabāties, ja vien Jūs pats šos datus neizdzēsīsiet un neatinstalēsiet aplikāciju.

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Politikā, mēs pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā neatgriezeniski izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Attiecībā uz personas datu apstrādi, kas veikta Zīmola atpazīstamības veicināšanai, skatīt attiecīgo norādi uz SIA ELVI Latvija kā atsevišķa pārziņa privātuma politiku.

4. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Visus Jūsu personas datus mēs iegūstam no Jums, Jums reģistrējoties un piedaloties Pasākumā, tajā skaitā, Jums lietojot LOQUIZ aplikāciju.

5. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pasākuma norisi, piemēram, LOQUIZ aplikācijas izstrādātājiem Loquiz OÜ .Tāpat, tādas personas var būt mūsu pilnvarotie darbinieki, mūsu piesaistītie datu apstrādātāji, kuri var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Dati var tikt nodoti kompetentām/uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības juridisko prasījumu gadījumā, u.tml.

6. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs neplānojam organizējot Pasākumu un nodrošinot Jūsu dalību tajā apstrādāt Jūsu personas datus ārpus Eiropas savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

7. Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

7.1. Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt papildus informāciju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 8.nodaļā norādītajos veidos.

7.2. Tiesības labot personas datus

Ja Pasākuma laikā ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šīs Politikas 8.nodaļā norādītajos veidos .

7.3. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs radušās.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

7.4. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņu) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt piedalīties Pasākumā un Jūsu dalība Pasākumā tiks pārtraukta un izbeigta.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.nodaļā.

7.5. Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)
Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.nodaļā.

7.6. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums dalību Pasākumā.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.nodaļā.

8. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu Jūsu datus no nelikumīgas atklāšanas, Mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar mums pieejamajiem Jūsu kā Pasākuma dalībnieka datiem. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat attiecīgo datu subjekts, vai būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu. Vēršam uzmanību, ka arī organizējot Pasākumu mēs raugāmies, lai mēs ievērotu minimalizācijas principu, kā rezultātā, pastāv iespēja, ka mūsu rīcībā ir pseidonimizēti dati, kas var apgrūtināt Jūsu identifikāciju. Arī Regulas 11. un 12.pants paredz nosacījumu, ka personas datu apstrādes Pārzinim nav pienākums apstrādāt datus tikai, lai izpildītu Datu subjekta pieprasījumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām izpildīt Jūsu pieprasījumā norādītos lūgumus. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā. Tāpat, rūpējoties par Jūsu personas datu drošību, mēs saglabājam tiesības, mainīt informācijas izsniegšanas veidu, lai būtu pārliecināti, ka nepilnvarotas personas nevar piekļūt informācijai, kuru mēs vēlamies nodot Jums.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.

9. Kādos veidos un uz kādu kontaktinformāciju varat sazināties ar mums?

Ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: ezi@ezi.lv
zvanot uz tālruni 28685894,
pasta korespondences adrese: Liepu 9, Valmiera, LV4200

10. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, Jūsu informācijas nodošanā mums, izmantojot internetu vai mobilos telefona sakarus, pilnīgu drošību nevar garantēt. Jebkāda Jūsu informācijas nodošana Mums iepriekš norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

11. Politikas spēkā esamība un izmaiņas
Šī Politika var tikt mainīta vai aktualizēta un tīmekļa vietnē www.elvi.lv vietnē Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko šīs Politikas versiju.