Dalies!

SIA ELVI Latvija PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM, TREŠAJĀM PERSONĀM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

 1. PAZIŅOJUMA MĒRĶI UN PIEMĒROŠANA

1.1.Šī paziņojuma mērķis ir sniegt personas datu subjektiem – fiziskām personām, informāciju par kārtību, kādā SIA “ELVI Latvija” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus, nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzami.

1.2. SIA “ELVI Latvija” ir franšīzes devējs, kas nodrošina vienotu preču iepirkuma sistēmu un kopīgas mārketinga aktivitātes neatkarīgiem uzņēmējiem (partneriem), kas uz franšīzes līguma pamata veic uzņēmējdarbību mazumtirdzniecības tīklu ietvaros, kas darbojas ar preču zīmēm ELVI. Partneru saraksts ir publicēts interneta vietnēs www.elvi.lv.

1.3. Katrs ELVI mazumtirdzniecības tīkla partneris realizē savu neatkarīgu personas datu aizsardzības un apstrādes politiku. Tomēr procesos, kas saistīti ar tirdzniecības tīklu vienotajiem iepirkumiem un mārketinga aktivitātēm, tostarp klientu lojalitātes programmām, un ar tām saistīto personas datu vākšanu un apstrādi veic franšīzes devējs SIA “ELVI Latvija”.

1.4. Šī privātuma politika ir piemērojama visiem ELVI un datu subjektu civiltiesiskas, administratīvas, sociālas un cita veida saskarsmes procesiem, kontaktējoties klātienē, sazinoties mutiski, rakstiski, elektroniski vai citiem tehniskiem saziņas līdzekļiem, tostarp publiskos pasākumos, akcijās, masu informācijas līdzekļos, tīmekļa vietnēs un lietotājprogrammās, kā arī attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem ar preču zīmi ELVI.

1.5. ELVI atsakās no sadarbības ar datu subjektiem, kuri nepiekrīt šai privātuma politikai.

1.6. ELVI privātuma politiku periodiski tiek pārskatīta un aktualizēta. Jebkura politikas aktuālā redakcija stājas spēkā atjauninātajā politikā norādītajā datumā. Privātuma politikas aktuālā redakcija tiek izvietota ELVI tīmekļa vietnē www.elvi.lv, tirdzniecības tīkla  ELVI  tirdzniecības vietās, kā arī ELVI juridiskajā adresē.

1.7. Šī Privātuma politikas aktuālā redakcija tiek piemērota no 2018.gada 25.maija.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Personas datu apstrādes pārzinis, ir  SIA “ELVI Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 50103276411, juridiskā adrese Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084, tālrunis +371 676 182 36, e-pasts info@elvi.lv, interneta vietnes adrese www.elvi.lv (turpmāk tekstā saukta kā ELVI vai Pārzinis). ELVI kā personas datu Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti, un kādā veidā tie tiek apstrādāti.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJS

3.1. Personas datu pamatapstrādi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic ELVI, bet ELVI uzdevumā un ievērojot tehniskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, atbilstoši pušu starpā noslēgtiem līgumiem un ELVI norādījumiem, personas datus  ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi ELVI rūpīgi izvēlēti un akceptēti personas datu apstrādātāji. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

3.2. ELVI piesaistītie personas datu apstrādātāji var būt:

3.2.1. informācijas tehnoloģiju sistēmu un datu bāžu uzturētāji un apkalpotāji;

3.2.2. ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

3.2.3. citas personas, kuras saistītas ar ELVI pakalpojumu sniegšanu;

3.2.4. ELVI tirdzniecības tīkla partneri;

3.2.5. parādu piedzinēji saskaņā ar nodotajām prasījumu tiesībām.

3.3. Personas, kuru dati ir ELVI rīcībā, ir tiesīgas saņemt informāciju par ELVI piesaistītajiem datu apstrādātājiem, kuriem ieinteresētās personas dati ir pieejami apstrādei.

 1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar :

4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā saukta – Regula);

4.1.2. Fizisko personu datu aizsardzības likumu;

 • Citiem ELVI saistošiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.
 1. PERSONU DATUS APSTRĀDES NOLŪKI UN JURIDISKAIS PAMATS

ELVI vāc un apstrādā personas datus atbilstoši normatīvajā regulējumā pieļautiem nolūkiem un juridiskiem pamatiem, kas rodas normatīvo aktu prasību vai ELVI leģitīmu interešu rezultātā.

5.1. Attiecību ar uzņēmējdarbības partneriem, potenciālajiem darbiniekiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tirdzniecības tīklu klientiem nodibināšanai un uzturēšanai, nodrošinot civiltiesisku darījumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto komerciālo attiecību un administratīvo procesu realizāciju;

ELVI apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumus ar partneriem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī klientiem lojalitātes programmu ietvaros, nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, realizētu civiltiesisku darījumu rezultātā uzņemtās saistības.

 Juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana, līguma noslēgšana un izpilde, pārziņa leģitīmās intereses.

 5.2.  Sadarbības partneru, darbinieku,  piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju sadarbības riska novērtēšanai

Šim nolūkam ELVI varētu būt nepieciešams iegūt informāciju par datu subjektu no publiskiem reģistriem, Valsts ieņēmumu dienesta reģistriem, citiem likumā noteiktiem reģistriem.

Juridiskais pamats: juridisku pienākumu izpilde, pārziņa leģitīmās intereses

5.3.  Sadarbības partneru, darbinieku, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, klientu un pārziņa interešu ievērošana un aizsardzība;

Šī nolūka ietvaros ELVI nepieciešams aizsargāt gan savas, gan sadarbības partneru, darbinieku, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un arī klientu intereses, tai skaitā, personas dati tiek apstrādāti, lai pierādītu savstarpējo darījumu veikšanu un komunikāciju, klientu interešu un tiesību aizsardzību, pārzinātu un nodrošinātu sniegto un saņemto pakalpojumu kvalitāti, lai novērstu, ierobežotu un izmeklētu  ELVI pakalpojumu, produktu un IT sistēmu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi IT sistēmām, nodrošinātu datu drošību, veiktu darbinieku apmācības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nolūkos.

Juridiskais pamats: līguma noslēgšana un izpilde, juridisku pienākumu izpilde, pārziņa un datu subjekta leģitīmās intereses.

5.4. Prasījuma tiesību nodibināšana, realizācija un aizstāvība

ELVI izmantos personas datus, lai nodrošinātu saistību izpildi pret ELVI un prasījuma tiesību realizāciju, tajā skaitā prasījuma tiesību cedēšanu trešajām personām.

 Juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses.

 5.5. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

ELVI izmanto personas datus, lai nodrošinātu klientu dalību lojalitātes programmās, veiktu klientu aptaujas, tirgus analīzes un pētījumus, apkopotu statistiku, nosūtītu komerciālus paziņojumus, nodrošinātu klientiem informāciju par precēm un pakalpojumiem, sniegtu personalizētus piedāvājumus, publicētu materiālus par ELVI organizētiem mārketinga pasākumiem, nodrošinātu klientu dalību spēlēs, loterijās, izlozēs un citās mārketinga aktivitātēs.

 Juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana, līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde, pārziņa leģitīmās intereses.

5.6. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma un citu būtisku ELVI un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Saistībā ar minēto nolūku ELVI var veikt teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu ierakstus, izpaust informāciju tiesām un citām tiesībsargājošām iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses.

5.7. Pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai

ELVI kā franšīzes paklpojuma sniedzējs nodrošina tirdzniecības tīklu tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras izveidošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, no kā atkarīga ELVI utirdzniecības tīkla sekmīga ikdienas darbība. Šim nolūkam ELVI var būt nepieciešams apstrādāt personas datus, atbilstoši apstrādes nepieciešamībai.

Juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses.

6. KĀDUS PERSONAS DATUS VĀC UN APSTRĀDĀ PĀRZINIS

 • Personas datu kategorijas, ko vāc un apstrādā ELVI, ir atkarīgas no procesa, kādā ir iesaistīti vai plāno iesaistīties ELVI un datu subjekts. ELVI vāc personas datus par ELVI esošajiem un potenciālajiem klientiem, tirdzniecības tīkla partneriem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, to pilnvarotajām personām un kontaktpersonām, ELVI esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem.

6.2. Šī paziņojuma 5.punktā norādītajiem nolūkiem ELVI vāc un apstrādā šādus personas datus:

6.2.1. Identifikācijas dati  – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

6.2.2. Kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, saziņas valoda;

6.2.3. Personu apliecinošu dokumentu (pases, ID karte) dati – numurs, izdošanas datums, izdevējs;

6.2.4. Ar darījuma noslēgšanu un izpildi saistīti dati – informācija par saimniecisko un profesionālo darbību, izglītība, nodarbošanās, pieredze, profesionālās dzīves gājuma apraksts (CV), informācija par nodokļu rezidenci, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, informācija par patieso labuma guvēju un patiesā labuma guvēja personas dati,  norēķinu konta numurs.

6.2.5. Dati saistībā ar sadarbības riska izvērtēšanu – dati no dažādiem publiskiem reģistriem, VID reģistriem.

6.2.6. Dati saistībā ar preču pārdošanu un pakalpojuma sniegšanu tirdzniecības tīklu klientiem – pieprasījumi, sūdzības, iesniegumi;

6.2.7. Dati par paradumiem, patikām un apmierinātību – pirktās preces un izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, iegūtie punkti, spēlēs un loterijās  iegūtās balvas utml.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

7.1. Datu subjekta piekrišana – datu subjekts ir devis ELVI skaidru piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam, un kuru persona var atsaukt jebkurā laikā.

ELVI uzskatīs, ka persona ir sniegusi piekrišanu datu apstrādei, ja persona ir identificējusi sevi vai sniegusi citu personas datus saturošu informāciju pati, sazinoties ar ELVI mutiski (pa telefonu vai klātienē), rakstiski ar pasta sūtījumiem (vēstulēm) vai e-pasta vēstulēm, aizpildot un iesniedzot ELVI anketas, iesniegumus, pieteikumus, loterijas biļetes, sūdzības vai ar savām darbībām apliecinājusi savu piekrišanu iesaistīties ELVI organizētās sociālās un mārketinga aktivitātēs, tajā skaitā ELVI tirdzniecības vietās klātienē, izmantojot tīmekļa vietni  www.elvi.lv, plašsaziņas līdzekļos norādītus e-pastus vai sociālo tīklu profilus.

7.2. Līguma noslēgšana un izpilde – personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu un izpildi.

7.3. Juridisks pienākums – personas datu vākšanu un apstrādi ir nepieciešams veikt, lai ELVI ievērotu/izpildītu tai saistošus normatīvos aktus, tajā skaitā sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību iestāžu likumīgām prasībām.

7.4. Leģitīmās intereses – personas datu apstrāde ir nepieciešama ELVI vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanai, ja vien nav pamatots iemesls aizsargāt indivīda personas datus, kas ir svarīgāk par minētajām leģitīmajām interesēm.

7.5. Vitālu interešu aizsardzība – personas datu apstrāde nepieciešama humanitāros nolūkos, lai aizsargātu personas dzīvību un veselību, piemēram, dabas stihiju, epidēmiju un cita veida katastrofu un ārkārtas situāciju apstākļos.

7.6. Oficiālu pilnvaru un uzdevumu izpilde – personas datu apstrāde nepieciešama sabiedrības interesēs, kam ir normatīvajos aktos paredzēts pamats.

 1. PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDI

ELVI iegūst personas datus kādā no šādiem veidiem:

8.1. līguma noslēgšanas procesā, iegūstot datus no paša datu subjekta;

8.2. līguma noslēgšanas procesā ar trešo personu, kura datu subjektu norādījusi kā likumisko /pilnvaroto pārstāvi, kontaktpersonu vai patieso labuma guvēju;

8.3.  ja ELVI  tirdzniecības tīkla klients:

– piesakās kļūt par minēto tirdzniecības tīkla lojalitātes programmu dalībnieku;

– pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai;

– piedalās tirdzniecības tīkla organizētos konkursos, loterijās vai aptaujās;

– apmeklē un aplūko ELVI  tīmekļa vietni;

– tiek filmēts ELVI organizētos publiskos pasākumos vai pasākumos, kuros tiek reklamēta ELVI preču zīme un pakalpojumi;

– sazinās ar ELVI vai ELVI tirdzniecības tīklu partneriem, pieprasot sniegt informāciju par tirdzniecības tīklu precēm/produktiem un pakalpojumiem, tajā skaitā iesniedz iesniegumus, pieprasījumus un sūdzības;

8.4. no publiskiem avotiem un trešo personu publiskām datu bāzēm;

 1. PERSONAS, KURĀM IR PIEKĻUVE ELVI APSTRĀDĀTAJIEM DATIEM

 9.1. ELVI veic personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un veic nepieciešamos drošības pasākumus, lai personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav atbilstoša tiesiskā pamata. Pastāvot attiecīgam tiesiskam pamatam, ELVI apstrādātie personas dati ir pieejami un var tikt nodoti:

 9.1.1. ELVI darbiniekiem vai pilnvarotām personām, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai;

9.1.2. valsts institūcijām un amatpersonām, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātu notāru birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;

9.1.3. kredītiestādēm un finanšu institūcijām saistībā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” paredzēto pienākumu izpildi;

9.1.4. parādu piedzinējiem, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesu administratoriem;

9.1.5. ELVI tirdzniecības tīkla partneriem, kas nodrošina mazumtirdzniecības un citu pakalpojumu sniegšanu izmantojot preču zīmi ELVI;

9.1.6. ārpakalpojumu grāmatvežiem, auditoriem, finanšu vadības un juridiskajiem konsultantiem saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, kā arī “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” paredzēto pienākumu izpildi;

9.1.7. trešām personām, kas galvojušas par sadarbības partneru saistībām (galvinieki, garantiju devēji, ķīlas devēji);

9.1.8. IT infrastruktūras un datu bāžu īpašniekiem, izstrādātājiem un tehniskajiem uzturētājiem, ELVI piesaistītajiem datu apstrādātājiem, tādā apjomā, kas nepieciešami pakalpojumiem;

9.1.9. citām personām, kas saistītas ar ELVI pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, tajā skaitā, arhivēšanas, pasta, loteriju un izložu pakalpojumu sniedzējiem.

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS LAIKS

10.1. Datu subjektu personas datus ELVI glabā tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajam personas datu apstrādes nolūkam, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību normu prasībām.

10.2. ELVI apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

10.2.1. ir spēkā līgums saistībā ar kuru ir vākti un apstrādāti personas dati;

10.2.2. personas datus saturošu dokumentu/informācijas glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.2.3. cik tas ir nepieciešams ELVI leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

10.2.4. kamēr nav atsaukta datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei.

10.3. Atkarībā no personas datu apstrādes nolūka datu glabāšanas termiņi var būt šādi:

10.3.1. personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei ELVI glabā līdz brīdim, kad līgums ir izpildīts, ja vien nebūs piemērojami citi glabāšanas termiņu (sk.zemāk);

10.3.2. personas datus, kas nepieciešami darījumu grāmatošanai un uzskaitei atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, informāciju par darījumiem un saraksti saistībā ar darījumu, ELVI uzglabās visu darījuma attiecību pastāvēšanas periodu un 5 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai gadījuma darījuma veikšanas;

10.3.3. datus, kas nepieciešami saistību izpildes pierādīšanai, ELVI glabās, ņemot vērā vispārējo normatīvajos aktos noteiktos prasības noilguma termiņu, proti, 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citus termiņus, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasības celšanai.

11. PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

11.1. Lai nodrošinātu ELVI tirdzniecības tīkla klientiem kvalitatīvu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu ELVI var koplietot personu datus ar tirdzniecības tīkla partneriem.

12. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

12.1.  Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi ELVI rīcībā esošajiem datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktos gadījumos un kārtībā.

12.2.  Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja ELVI veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, tad datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt. Pēc šāda atsaukuma saņemšanas ELVI subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, neapstrādās. Piekrišanas atsaukšana tomēr nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvajos aktos paredzēto prasību izpildei, vai kuras pamats ir līgums, ELVI leģitīmās intereses vai citi normatīvajos aktos noteikti pamati.

12.3. Datu subjekti var iebilst personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

13. IESNIEGUMU, PIEPRASĪJUMU UN SŪDZĪBU PIEŅEMŠANA UN IZSKATĪŠANA

13.1. Ja datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar ELVI veikto personas datu apstrādi, datu subjekti var kontaktēties ar ELVI, izmantojot šādus saziņas kanālus:

 • personīgi identificējot sevi iesniegt iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību ELVI birojā Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084 katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00;
 • nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību pa pastu uz adresi Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084 ;
 • nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību elektroniski uz e-pasta adresi info@elvi.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

13.2. ELVI izkatīs datu subjekta iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību un atbildēs Jums normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, kas parasti būs ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Atkarībā no jautājuma sarežģītības, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību, ELVI var pieprasīt datu subjekta papildus identifikāciju.

13.3. Ja datu subjekts uzskata, ka ELVI pārkāpj tā tiesības un intereses, un datu subjekta ierosināto jautājumu vai sūdzību neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā ar ELVI, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Papildus informāciju iespējams atrast Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē (www.dvi.gov.lv).

14. PAZIŅOJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪŠANA

14.1. Šīs paziņojums datu subjektiem ir pieejams ELVI tīmekļa vietnē www.elvi.lv   un juridiskajā adresē Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084.

14.2. ELVI var grozīt un papildināt šajā paziņojumā sniegto informāciju. Pēc izmaiņu veikšanas ELVI publicē jauno paziņojuma versiju, norādot datumu, no kuras tas tiek piemērots. ELVI uzskatīs, ka, turpinot lietot vietni pēc izmaiņu veikšanas, apmeklētājs šīs izmaiņas ir akceptējis.

14.3. Šis paziņojums ir spēkā un tiek piemērots no 2018.gada 25.maija.