Dalies!

SIA“ELVI LATVIJA” VISPĀRĒJĀ PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, tādēļ mēs esam izstrādājuši šo Privātuma politiku (turpmāk – Politika), lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.

 

  1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Šīs Politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai  – Datu subjektam (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) informāciju par personas datu apstrādes mērķi (nolūku), tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes termiņu mūsu kā Pārziņa veiktajām personas datu apstrādēm, nodrošinot personas datu apstrādi Jums kā Datu subjektam pārredzamā veidā.

1.2. Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)(turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus privātuma un fizisko personu personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.

1.3. Šī Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, pa pastu, e-pastu, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, tīmekļa vietnē, u.tml.)  tie tiek apstrādāti.

1.4. Ņemot vērā, ka mēs pastāvīgi attīstītām savu darbību un pilnveidojamies, mēs laiku pa laikam varam mainīt un papildināt šo privātuma politiku vai arī atsevišķam personas datu apstrādēm izstrādāt atsevišķu speciālo privātuma politiku, piemēram, privātuma politiku, kur ir atspoguļota informācija par personas datu apstrādi saistībā ar videonovērošanu, vai privātuma politika sociālo tīklu konkursiem  vai loterijām. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā. Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, Politikas aktuālā redakcija tiks izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē www.elvi.lv sadaļā privātuma politika un Pārziņa birojā vai struktūrvienībās. Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas sazinoties ar mums.

 

  1. Informācija par Pārzini un kontaktinformācija

2.1. Šajā Privātuma politikā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ELVI Latvija”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103276411, juridiskā adrese: Braslas iela 29A – 4, Rīga, LV-1084, ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: dati@elvi.lv; zvanot uz tālruni: +371 676 182 36; pasta korespondences adrese: Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084, Latvija

 

  1. Kā Jūs tiksiet informēts par Jūsu personas datu apstrādi 

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā vai speciālajās politikās, kas veltīts atsevišķiem personas datu apstrādes aspektiem.

3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt Jūs kā datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādīto informāciju.

 

  1. KAS IR PERSONAS DATI

 4.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

  1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI (MĒRĶI)

5.1. Pārzinis veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir vairāki personas datu apstrādes mērķi (nolūki) ar kuriem aicinām iepazīties atsevišķi:

1)Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta un no Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, normatīvo aktu prasības konkrētajā situācijā un Pārziņa leģitīmās intereses. Piemēram, Datu subjektam izsakot (pa tālruni, e-pastā, tīmekļa vietnē www.elvi.lv u.tml.) vēlmi noslēgt līgumu vai ja Jūs uzdosiet mums jautājumu par līgumsaistību izpildi, kas jau ir noslēgts starp Pusēm. Pārzinim ir pienākums  pirms tas turpina komunikāciju ar Jums par jau noslēgto līgumu vai plānoto līgumu apstrādāt informāciju, kas apliecina Jūsu personas identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, pirkuma veikšanas vieta, kontaktinformāciju saziņai (e-pasta adrese un/vai telefona nr.) un citu svarīgu papildus informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei. Pēc līguma noslēgšanas tiek apstrādāti Jūsu personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu), t.sk. bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi, saņemtie pirkumi/preces, informācija par saņemtajām  atlaidēm u.tml.

Vēršam uzmanību, ka arī gadījumos, ja Jūs atgriezīsiet preci un vēlēsieties atgūt samaksāto naudu, ir piemērojami  Ministru Kabineta Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, kuru 15.3.punktā ir minēts, ka kases izdevumu orderī obligāti norādāmie rekvizīti ir ne tikai fiziskās personas — skaidrās naudas saņēmēja — vārds, uzvārds un personas kods (rezidentiem), bet arī personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un vieta) vai personas identifikācijas kods, turklāt 15.8. punktā ir noteikts, ka ir jābūt arī parakstam.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, t.sk. lai noslēgtu un izpildītu līgumu vai kādu citu līgumu par pirkumu/pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunktu, tas ir, apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Gadījumos, kad starp Pusēm ir nodibinātas līgumiskās attiecības, Pārzinis, lai administrētu un veiktu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” var piemērot Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Vēršam uzmanību, ka arī gadījumos, ja Jūs atgriezīsiet preci un vēlēsieties atgūt samaksāto naudu, ir piemērojami  Ministru Kabineta Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”. Visos gadījumos, neatkarīgi no personas datu apstrādes posma, Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, kas apliecina komunikācijas apstākļus gan pirms līguma slēgšanas, gan līgumsaistību izpildes laikā, piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību, organizējot ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar Jums un/vai valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas/preces kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā.

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus/pārdodot preces, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas/preces pārdošanas laiku un ievērojot noilgumu darījumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi, kas izriet no komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants).

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien netiks saņemtas pretenzijas par sadarbības aspektiem, kā rezultātā, Pārzinis, balstoties uz savu leģitīmo interesi var saglabāt visu informāciju pilnībā vai daļēji līdz jautājuma galējam atrisinājumam, tas ir, ievērojot Civillikumā noteikto noilguma desmit gadu termiņu vai līdz galējā tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienai.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Personas dati var tikt nodoti Pārziņa apstrādātājiem, piemēram, franšīzes ņēmēniem, preces piegādātājiem, parādu piedziņas, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, finanšu konsultantiem, audita pakalpojumu sniedzējiem un citiem konsultantiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem.

Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam par Jums kā par darījuma partneri, Lauku atbalsta dienests, u.c.).

Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

2) Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, pasta, saziņa sociālajos tīklos, u.c. vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu      

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (piemēram, tālruni, e-pastu, pastu, atsevišķu formu mājas lapā www.elvi.lv u.tml.), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, sūdzību vai ierosinājumu un tajā atspoguļoto informāciju, kā arī komunikācijas saturs, laiks un informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa Nr., lietotājvārds, adrese, u.tml.). Bet, gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par līguma saistību izpildi, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt Jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem/pirkumiem un citu informāciju saistībā ar šo līgumu vai kādu citu mijiedarbību ar mums. Attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu) līgumattiecībās.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Bet, gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši dokumentu, kurā ietverts lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu iesniegumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde vai Regulas izpilde, kā arī, citi tamlīdzīgi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu), atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Savukārt, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām, sūdzībām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses. Tāpat, citos gadījumos, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus – informētu par pakalpojumu klāstu, preču iegādes nosacījumiem, u.tml.

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms? 

Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšanai). Šajā gadījumā, attiecīgie dokumenti tiks saglabāti līdz Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses nodrošināšanas un izpildes brīdim.

Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir bijis nepieciešams veikt precizējums grāmatvedības uzskaites sistēmā – tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem – 5 gadus.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās (t.sk. tiesa), kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

3)Personas datu apstrāde korporatīvās informācijas atspoguļošanai masu saziņas līdzekļos, Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola “ELVI” atpazīstamību.

 Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Ar mērķi popularizēt Pārziņa zīmola atpazīstamību, Pārziņa informatīvie materiāli, notikumi, ziņas, personu fotogrāfijas, video un audio ieraksti, saistībā ar Pārziņa darbību, Pārziņa organizētie pasākumi vai Pārziņa dalību Sadarbības partneru organizētajos pasākumos var tikt ievietoti dažādos masu saziņas līdzekļos un Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē www.elvi.lv vai kādā citā tā administrētā platformā, kā arī sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), kā arī saglabāti Pārziņa arhīvā. Atsevišķos gadījumos šie materiāli var saturēt arī Pārziņa organizēto pasākumu apmeklētāju personas datus – fotogrāfijas, videomateriālus, audiomateriālus, notikumu aprakstus, intervijas laikā sniegto informāciju un datus, u.tml.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Šādam mērķim personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, masu plašsaziņas līdzekļos un Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē: www.elvi.lv un sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), tādējādi nodrošinot Pārziņa zīmola “ELVI” atpazīstamību.

Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt masu plašsaziņas līdzekļos, Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar pieejamiem materiāliem netiek aizskartas personu kā Datu subjektu tiesības un brīvības un Pārzinis respektē personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Vienlaicīgi Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai ir iespēja sazināties un tiesības iebilst pret viņa personas datu atspoguļošanu Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē vai iepriekšminēto sociālo tīklu platformās, informējot par to Pārzini uz šajā Politikā norādīto e-pasta adresi.

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Personas dati tiek glabāti pastāvīgi līdz mērķa sasniegšanai, tas ir kamēr ievietotajai informācijai nolūkā veicināt atpazīstamību, ir saskatāma aktualitāte, izņemot arhīvā glabāto informāciju, kas glabājas patstāvīgi Pārziņa arhīvā. Pārzinis veic izvietotās informācijas periodisku pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka informācija, kas nesasniedz personas datu apstrādes mērķi tiktu regulāri dzēsta, izņemot arhīva vajadzībām veikto datu apstrādi.

 Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, attiecīgo plašsaziņas līdzekļu, tīmekļa Vietnes www.elvi.lv un/vai sociālo tīklu platformu (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com) lietotāji, Apstrādātāji, tiesībsargājošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā sadarbības vai pakalpojuma līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu foto un/vai video, audio, producēšanas darbus, tīmekļa vietnes administrēšanas darbus, zīmola atpazīstamības veicināšanas darbus).

Pārzinis informē, ka nolūkā sasniegt datu apstrādes mērķi, personas dati tiek apstrādāti elektroniskajā vidē Pārziņa administrētajās sociālo tīklu platformās (facebook.com, instagram.com, youtube.com, u.tml.) un tā izvēlētie Apstrādātāji (facebook.com, instagram.com, youtube.com, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām (piemēram, facebook.com privātuma politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation, instagram.com privātuma politiku: https://help.instagram.com/519522125107875), vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem. Gadījumā, ja jūs izmantojat šo sociālo tīklu funkcionalitāti, esat tiem devuši atsevišķas atļaujas (piemēram, tiesības ietagot), Jums jārēķinās, ka atļaujot šo funkcionalitāti Jūs esat piekrituši ne tikai tam, ka attiecīgais sociālais tīkls apstrādāt Jūsu personas datus, bet arī mēs, kā attiecīgā sociālā tīkla lietotāji.

Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

 

6. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UN KĀ JŪS VARAT TĀS IZMANTOT

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

6.1. Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām
Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu (kas šī politikas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiks izmantota), kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.
Lielāko daļu šīs informācijas Mēs sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.
Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt papildus informāciju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 3.nodaļā norādītajos veidos.

6.2. Tiesības labot personas datus
Ja iesniegtā informācijā ir izmaiņas, aicinām Jūs nekavējoties informēt par to Sabiedrību, lai tā var veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Rīkojuma izpildi. Ja Jūs redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šīs Politikas 3.nodaļā norādītajos veidos.

6.3. Tiesības atsaukt piekrišanu
Vēršam uzmanību, ka, lai izpildītu Rīkojumu, mēs savu personas datu apstrādi nebalstām uz piekrišanu, līdz ar to Jūs nevarēsiet realizēt savas tiesības atsaukt piekrišanu.

6.4. Tiesības iesniegt sūdzību
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs radušās.
Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

6.5. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm
Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm.
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 3.nodaļā.

6.6. Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)
Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 3.nodaļā.

6.7. Tiesības ierobežot datu apstrādi
Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums dalību Konkursā.
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 3.nodaļā.

7. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?
Lai aizsargātu Jūsu datus no nelikumīgas atklāšanas, Mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar mūsu rīcībā esošajiem datiem un Jūs esat attiecīgo datu Datu subjekts. Regulas 11. un 12.pants paredz nosacījumu, ka personas datu apstrādes Pārzinim nav pienākums apstrādāt datus tikai, lai izpildītu Datu subjekta pieprasījumu.
Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām izpildīt Jūsu pieprasījumā norādītos lūgumus. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.
Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā. Tāpat, rūpējoties par Jūsu personas datu drošību, mēs saglabājam tiesības, mainīt informācijas izsniegšanas veidu, lai būtu pārliecināti, ka nepilnvarotas personas nevar piekļūt informācijai, kuru mēs vēlamies nodot Jums.
Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.

8. Cik droši ir Jūsu dati?
Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.
Mēs ikdienas plānojot un organizējot savu ikdienas darbību, ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.
Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Piemēram, aizsargājam datus ar paroli. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību.

9. Politikas spēkā esamība un izmaiņas

Šī Politika var tikt mainīta vai aktualizēta un tīmekļa vietnē www.elvi.lv Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko šīs Politikas versiju.